startpagina
naam
contact
Onze school onze leerlingen ons personeel schoolreglement jaarkalender praktische informatie schoolnieuws
onze leerlingen
                                                 
                                               
  BASISAANBOD
voor leerlingen met leermoeilijkheden en leerstoornissen
                                               
  In onze school geloven we erin dat elk kind mits de juiste ondersteuning kan ontwikkelen en leren. Samen met u, het CLB en ons multidisciplinair team bieden we uw kind optimale leerkansen. De talenten en specifieke onderwijsbehoeften van uw kind zijn de basis bij het uitwerken van een individueel aangepast leertraject.
                                               
  De kansen om succesvol terug te keren naar het gewoon onderwijs maken we zo groot mogelijk door uw kind functionele en betekenisvolle kennis en vaardigheden bij te brengen. Aangepaste onderwijsvormen en methoden dragen hiertoe bij. Bij het bepalen van de leerinhouden vertrekken we van de eindtermen van het gewoon lager onderwijs.         regenboogfolder4  
                                               
  Na 2 schooljaren bekijken we samen of uw kind, mits aanpassingen en ondersteuning door het team, terug kan keren naar het gewoon onderwijs. Indien de ouders, de school en het CLB dit geen haalbare kaart vinden, bepalen we samen het vervolgtraject. Welbevinden en ontwikkeling staan centraal, nu en in de toekomst.
                                               
  Ontwikkelingsgericht en Zelfstandigheid
In ons onderwijs hechten we belang aan de volledige persoonsontwikkeling van uw kind. We kiezen voor betekenisvolle leerinhouden en -activiteiten die aansluiten bij de interesses, talenten en ondersteuningsbehoeften. Dit stimuleert om meer te willen weten, te kunnen en om de nieuwe vaardigheden ook in het dagelijkse leven zelfstandig toe te passen.
                                               
      regenboogfolder5       Vertrouwen en Samen
Vertrouwen is een sleutelwoord. Het zelfvertrouwen van uw kind laten groeien via een individueel aangepast leertraject is een prioritair doel. Om de beste ontwikkelingskansen voor uw kind te realiseren samenwerking een basisvoorwaarde.
                                               
  Veilige leeromgeving en Welbevinden
Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich goed voelt in onze school. We stimuleren en motiveren iedereen om het beste van zichzelf te geven. Respect Onze school draagt een ‘Christelijk Opvoedingsproject’ uit. Vanuit dit kader wordt met respect gesproken over andere overtuigingen. In onze school zijn alle leerlingen welkom.
                                               
                                               
  TYPE 9
voor kleuters en lagereschoolkinderen met autisme en normale begaafdheid


We kiezen voor onderwijs op maat. Ons gespecialiseerd en multidisciplinair team werkt samen met u een toekomstgericht traject voor uw kind uit waarbij zijn specifieke opvoedings– en onderwijsbehoeften centraal staan. De ontwikkelingsdoelen van het kleuteronderwijs en de eindtermen van het lager onderwijs zijn de basis om de leerinhouden te bepalen.
Onze begeleiding vertrekt steeds vanuit een tweesporenbeleid.
                                               
  Spoor 1: aanpassen leeromgeving
Doel: welbevinden, flexibiliteit en zelfstandigheid verhogen en positief zelfbeeld opbouwen
    Spoor 2: aanleren vaardigheden en kennis
Doel: zo inclusief mogelijk participeren aan de samenleving
  --> Kleinere klasgroepen van max. 8 leerlingen
--> Concrete communicatie dit is het
verduidelijken van tijd, ruimtes, activiteiten ...
--> Prikkelarme leeromgeving
--> Eigen werkplek
  --> Schoolse vaardigheden taal en rekenen
--> Algemene samenlevingsgerichte vorming
--> Werkvaardigheden en gedrag
--> Communicatievaardigheden
--> Sociale vorming en psycho-educatie
--> Vrijetijdsvaardigheden Motorische vaardigheden
                                               
          regenboogfolder7 werkhoek     regenboogfolder8 hoofdtelefoon         regenboogfolder9 nummers     regenboogfolder10 werkbakjes          
                                               
     
tekstballon
     
  GON BASISAANBOD en TYPE 9
Geïntegreerd onderwijs voor kinderen uit het basisaanbod
Geïntegreerd onderwijs voor kinderen met diagnose autisme

Het is een samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs om kinderen met een ontwikkelingsstoornis en/of leerproblemen lessen te laten volgen in het gewoon onderwijs met ondersteuning vanuit een school voor buitengewoon onderwijs.
 
regenboogfolder ster
  Wij staan in voor:              
   

--> Leerlinggerichte hulp (werkhouding en vaardigheden, emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden)
-->Leerkrachtgerichte hulp (informeren van leerkracht en ondersteunen bij aanpak in de klas)
--> Teamgerichte hulp (informeren en ondersteunen schoolteam)
--> Gezinsgerichte hulp (informeren en koppeling maken tussen school en thuis, overleg met thuisbegeleiding, autismecoach, psychologe ...)

             
                                               
  Wij zorgen voor:              
    --> Wekelijkse begeleiding (de leerlingen hebben recht op 2 lestijden begeleiding per week)
--> Een duidelijk handelingsplan (beeldvorming, doelstellingen worden door het hele GON-team opgesteld en geëvalueerd)
--> Afgesproken evaluatiemomenten (startvergadering, tussentijdse evaluatie, eindevaluatie en indien nodig extra overlegmomenten)
--> Professionele begeleiding (de GON-begeleider volgt via literatuur en gerichte nascholingen recente wetenschappelijke ontwikkelingen op en wordt in de school ondersteund via wekelijks interdisciplinair overleg)