startpagina
naam
contact
Onze school onze leerlingen ons personeel schoolreglement jaarkalender praktische informatie schoolnieuws
reglement


Welkom
Beste ouders,

Samen met uw kind heten wij u van harte welkom in onze school. Wij zijn u dankbaar voor het vertrouwen dat u in ons stelt.
Het schoolteam zal zich ten volle inzetten voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind. Van ons mag u een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs voor uw kind verwachten.
Als team hopen wij om goed met u te kunnen samenwerken. Als er vragen en problemen zijn, willen wij klaar staan om samen een oplossing te zoeken.
We vertrouwen erop dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven.
Deze brochure helpt u om de werking van onze school beter te leren kennen.
Zij bevat de nodige informatie in verband met de organisatie van de school en over de activiteiten die er plaats vinden.
Indien U zich akkoord verklaart met dit reglement door het te ondertekenen, is uw kind daadwerkelijk in onze school ingeschreven.

Gelieve dit bundeltje gedurende heel de lagere schooltijd te bewaren.

 

Dag leerling,
Je bent van harte welkom in onze school.
Starten in een nieuwe school is niet altijd even gemakkelijk, daarom gaan we je samen met de kinderen die al in deze school aanwezig zijn, op weg helpen om je goed te voelen in onze groep.
Wij hopen dat je bij ons vele aangename momenten beleeft, veel leert en opgroeit tot een fijne jongen of meisje met vele vrienden.

Welkom allemaal !!
Het schoolteam


Inhoud

Inhoud
1      Onze school
1.1      Eigen opvoedingsproject
1.2      Wie is wie
1.2.1      Structuur
1.2.2      Organisatie van de school
2      Reglementaire bepalingen
2.1      Inschrijvingen
2.2      Aanwezigheden
2.2.1      Begin- en einduren van de lessen
2.2.2      Toegang tot de klaslokalen
2.2.3      Toezicht
2.2.4      Voor- en naschoolse opvang
2.3      Afwezigheden
2.3.1      Ziekte
2.3.2      Van rechtswege gewettigde afwezigheden
2.3.3      Afwezigheden mits toestemming van de directeur
2.3.4      Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden
2.3.5      Problematische afwezigheden.
2.4      Engagementsverklaring
2.5      Tijdelijk onderwijs aan huis
2.6      Contacten ouders – school
2.7      Organisatie van de leerlingengroepen
2.8      Getuigschriften basisonderwijs/attesten
2.9     Afspraken over de geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig  zijn van de Vlaamse Gemeenschap (reclame en sponsorbeleid)
2.10        Bijdrageregeling: Kostenbeheersing in het basisonderwijs
2.11        Uitstappen
2.12        Conflictbeheer: Stappen die de inrichtende macht zal zetten bij niet-tijdig betalen
2.13        Omgaan met leerlinggegevens
2.14 Schoolveranderingen (kleuter + lager onderwijs)
2.15 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering
2.16        Vrijwilligers

2.17        Rookverbod
2.18        Echtscheiding
2.19        Leefregels
2.20        Medicatie en EHBO
2.21        Luizen
3      Orde en tuchtmaatregelen
3.1      Ordemaatregelen
3.2      Tuchtmaatregelen
3.2.1      Mogelijke tuchtmaatregelen zijn
3.2.2      Preventieve schorsing als bewarende maatregel
3.2.3      Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting
3.2.4      Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting
3.3      Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen
3.3.1      Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting
3.3.2      Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting.
4      Praktische zaken
5      Bussen - leerlingenvervoer

 


 Bubao De REGENBOOG
Stationsstraat 5
3980 Tessenderlo
Tel. 013/66.17.43.

E-mailadres: secretariaat@regenboogtessenderlo.be of directie@regenboogtessenderlo.be

 

1.1 Eigen opvoedingsproject

De Regenboog is een katholieke school voor buitengewoon lager onderwijs type basisaanbod, type 9 lager onderwijs en type 9 kleuteronderwijs. Daarnaast bieden wij ook GON-begeleiding aan voor leerlingen type 9 en leerlingen type basisaanbod. Onze school wil een eigentijdse katholieke schoolgemeenschap zijn die samen wordt opgebouwd door het schoolbestuur, de directie, de leerkrachten, de ouders en de leerlingen. Elk met hun eigen verantwoordelijkheid.
In de Regenboog willen wij de leerlingen opvoeden tot gelukkige mensen, die naar eigen vermogen kunnen participeren in de maatschappij. Daarom streven wij naar een harmonische ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van de leerlingen door aandacht te schenken aan alle persoonlijkheidsdomeinen.
Vermits de ontwikkeling een proces is dat vanuit het kind komt, staat het kind bij ons centraal en krijgt het maximale ontplooiingskansen. Hoewel de aangeboren nieuwsgierigheid en de interne dynamiek bij onze leerlingen even sterk aanwezig zijn als bij andere kinderen zijn ze vaak verzwakt door gebrek aan succeservaring.
Werken aan de socio-emotionele ontwikkeling is prioritair in onze school. Kinderen opnieuw laten geloven in de eigen mogelijkheden en het opbouwen van een positief, realistisch zelfbeeld zijn voorwaarden voor een verdere ontplooiing.
Het kind in zijn totaliteit vormt het uitgangspunt. Vanuit een multidisciplinaire aanpak zal ervoor gezorgd worden dat het begeleidingsaanbod afgestemd wordt op de specifieke noden van het individuele kind. Om dat te realiseren, voorzien we regelmatig overleg tussen de teamleden.
Voor de schoolse kennis baseren wij ons op de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de Vlaamse Gemeenschap, evenals op de leerplannen van het V.V.K.BaO.
Een kind ontwikkelt niet op zichzelf, maar in interactie met anderen. Om de kinderen in dat samenleven te begeleiden, schenken we aandacht aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en communicatiebekwaamheid.
Ons team hecht veel waarde aan de samenwerking met de ouders. Ouders en school zijn immers partners in de opvoeding van de kinderen. Overleg met de ouders over onze begeleiding van hun kind getuigt enerzijds van respect voor hun taak als ouders en verschaft anderzijds noodzakelijke informatie voor een specifiek gericht handelingsplan. Wij streven ernaar om de ouders steeds eerlijke informatie te geven en oor te hebben voor de problemen en bemerkingen van onze ouders.
Wij willen ons tevens openstellen om in goede verstandhouding samenwerkingsverbanden aan te gaan met externe partners en scholen. Deze kunnen een ondersteunend of dienstverlenend karakter hebben.
De school als geloofsgemeenschap
Wij zijn een katholieke school, met Christus als inspiratiebron en zullen als dusdanig herkend worden. Wij laten de kinderen kennismaken met het leven en de leer van Jezus. Dat omvat kennismaking met, communicatie over en integratie van het christelijk godsbegrip, het evangelisch levensproject van Jezus Christus en de bewogenheid door de Geest. Dat alles zo goed mogelijk voorleven en doorgeven is één van onze zorgen.
Van de kinderen vragen wij dat zij loyaal zijn ten opzichte van het geheel van deze geloofsopvoeding.
Wij verwachten van u als ouder dat u geen negatieve houding aanneemt ten aanzien van de bijgebrachte geloofswaarden. Onze school staat open voor leerlingen van een andere godsdienst. Wij vragen dat zij eerbied opbrengen voor ons geloof en in alle activiteiten en vieringen op een gepaste wijze aanwezig zijn. De school heeft een plaats in de parochiegemeenschap. Gedurende het schooljaar wonen de kinderen gezamenlijke gebedsmomenten bij, evenals sacramentele vieringen die aansluiten op de lessen rond het kerkelijk jaar. Wij organiseren gebedsmomenten in de parochiekerk waar andere gelovigen samen met ons hun geloof kunnen beleven.
De school als leefgemeenschap
Onze school is een leefgemeenschap waar we ruime aandacht hebben voor de sociaal–emotionele ontwikkeling van het individu. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich goed voelen in hun vel. Omgaan met de eigen gevoelens en die van anderen is hiervoor noodzakelijk en daarom leren we onze kinderen hun gevoelens te uiten. Communicatieve vaardigheden worden in onze school optimaal gestimuleerd. De leerlingen moeten elkaar leren verdragen en inzicht krijgen in het anders-zijn van de anderen. Zorg opbrengen voor iets of iemand anders kunnen kinderen pas wanneer ze echt loskomen van hun egocentrische instelling en naar elkaar kunnen luisteren. Dat komt bij kinderen niet vanzelf en moet dus de nodige aandacht krijgen. Daarom is het van groot belang dat ze door positieve ervaringen meer zelfvertrouwen en een realistischer zelfbeeld krijgen. Op basis hiervan leren we onze kinderen een aantal fundamentele sociale vaardigheden. We brengen ze gedragsregels bij om positieve menselijke relaties te verwezenlijken. Kinderen leven niet op een eiland. Ze maken deel uit van een groter geheel, onze maatschappij. Kennis en inzicht verwerven in die buitenschoolse wereld, leren initiatieven nemen en eigen keuzes maken, is nodig om zich te handhaven in het latere leven. Onze kinderen krijgen maximale kansen om kennis te maken met onze maatschappij. Wij zorgen voor activiteiten die integratie in de maatschappij bevorderen (bv. openluchtklassen, sportactiviteiten, projecten …).
De school als leergemeenschap
In onze school trachten we via gemotiveerde en gespecialiseerde leerkrachten kwaliteitsonderwijs aan te bieden. Door nascholing en externe begeleiding proberen we op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied. Wij creëren in onze school een goede leefgemeenschap en openen zo de weg naar een vruchtbare leergemeenschap. Wij zorgen ook voor een stimulerend onderwijskader waarin in ruime mate plaats is voor differentiatie, zodat het kind centraal staat en niet de klasgroep. De leerlingen van het type basisaanbod krijgen maximale kansen om indien dit kan zo vlug mogelijk weer te integreren in het gewoon onderwijs. Om dat te bereiken worden de eindtermen en leerplannen van het basisonderwijs als leidraad gebruikt. Hieruit selecteren we voor ons haalbare doelen waaraan we dan met een grotere intensiteit werken. Bij die selectie gaan wij ervan uit dat de kinderen datgene wat ze in de taal- en rekenlessen leren functioneel kunnen gebruiken. Wij geven onze kinderen geen overbodige bagage mee. Wij richten ons onderwijs op de maatschappij en we leggen steeds de link naar de dagdagelijkse realiteit. Naast de elementaire schoolse kennis en vaardigheden bieden we zoveel mogelijk prikkels om de leergierigheid aan te wakkeren. Wij geloven in de groeikansen van al onze leerlingen en we besteden veel aandacht aan het leren leren. Dit houdt in dat onze leerlingen methodisch leren werken en probleemoplossende vaardigheden leren gebruiken. Bovendien leren ze hun taak, opdracht en eigen streefdoel te evalueren. Onderling overleg en samenwerken bij spel en taken spelen eveneens een belangrijke rol. Wij denken daarbij aan het komen tot en het zich houden aan regels en afspraken.


1.2 Wie is wie    

1.2.1 Structuur

Type basisaanbod
Het basisaanbod richt zich op leerlingen die door hun specifieke onderwijsbehoeften, en ondanks aanpassingen, het gemeenschappelijk curriculum van het gewoon lagere onderwijs niet kunnen volgen.

Om in te schrijven in het basisaanbod heb je nodig:
Þ Een verslag van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) met daarin  de specifieke noden van uw kind.

In onze school geloven we erin dat elk kind mits de juiste ondersteuning kan ontwikkelen en leren. Samen met u, het CLB en ons multidisciplinair team bieden we uw kind optimale leerkansen. De talenten en specifieke onderwijsbehoeften van uw kind zijn de basis bij het uitwerken van een individueel aangepast leertraject.
De kansen om succesvol terug te keren naar het gewoon onderwijs maken we zo groot mogelijk door uw kind functionele en betekenisvolle kennis en vaardigheden bij te brengen. Aangepaste onderwijsvormen  en methoden dragen hiertoe bij. Bij het bepalen van de leerinhouden vertrekken we van de eindtermen van het gewoon lager onderwijs.
Na 2 schooljaren bekijken we samen of uw kind, mits aanpassingen en ondersteuning door het team, terug kan keren naar het gewoon onderwijs. Indien de ouders, de school of het CLB dit geen haalbare kaart vinden, bepalen we samen het vervolgtraject.
Welbevinden en ontwikkeling staan centraal, nu en in de toekomst.

Type 9
Type 9 richt zich op kinderen met autisme met een normale begaafdheid.

Om in te schrijven in type 9 heb je nodig:
Þ Een officiële diagnose autismespectrumstoornis die gesteld is door een multidisciplinair team met psychiater.
Þ Een verslag van het CLB met daarin de specifieke  noden van uw kind.

We kiezen voor onderwijs op maat. Ons gespecialiseerd en multidisciplinair team werkt samen met u een toekomstgericht traject voor uw kind uit waarbij zijn specifieke opvoedings– en onderwijsbehoeften centraal staan.
De ontwikkelingsdoelen van het kleuteronderwijs en de   eindtermen van het lager onderwijs zijn de basis om de leerinhouden te bepalen.

Onze begeleiding vertrekt steeds vanuit een tweesporenbeleid.

Spoor 1: aanpassen leeromgeving
Doel: welbevinden, flexibiliteit en zelfstandigheid verhogen en positief zelfbeeld opbouwen

 • Kleinere klasgroepen van max. 8 leerlingen
 • Concrete communicatie: dit is het verduidelijken van tijd, ruimtes, activiteiten ...
 • Prikkelarme leeromgeving
 • Eigen werkplek

 

Spoor 2: aanleren vaardigheden en kennis
Doel: zo inclusief mogelijk participeren aan de samenleving

 • Schoolse vaardigheden taal en rekenen
 • Algemene samenlevingsgerichte vorming
 • Werkvaardigheden en –gedrag
 • Communicatievaardigheden
 • Sociale vorming en psycho-educatie
 • Vrijetijdsvaardigheden
 • Motorische vaardigheden

 

 

GON - begeleiding
Geïntegreerd onderwijs voor kinderen uit het basisaanbod.
Geïntegreerd onderwijs voor kinderen met diagnose autisme.
Het is een samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs om kinderen met een ontwikkelingsstoornis en/of leerproblemen lessen te laten volgen in het gewoon onderwijs met ondersteuning vanuit een school voor buitengewoon onderwijs.
Wij staan in voor:

 • Leerlinggerichte hulp (werkhouding en vaardigheden, emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden)
 • Leerkrachtgerichte hulp (informeren van leerkracht en ondersteunen bij aanpak in de klas)
 • Teamgerichte hulp (informeren en ondersteunen schoolteam)
 • Gezinsgerichte hulp (informeren en koppeling maken tussen school en thuis, overleg met thuisbegeleiding, autismecoach, psychologe ...)

Wij zorgen voor:

 • Wekelijkse begeleiding (de leerlingen hebben recht op 2 lestijden begeleiding per week)
 • Een duidelijk handelingsplan (beeldvorming, doelstellingen worden door het hele GON-team opgesteld en geëvalueerd)
 • Afgesproken evaluatiemomenten (startvergadering, tussentijdse evaluatie, eindevaluatie en indien nodig extra overlegmomenten)
 • Professionele begeleiding (de GON-begeleider volgt via literatuur en gerichte nascholingen recente wetenschappelijke ontwikkelingen op en wordt in de school ondersteund via wekelijks interdisciplinair overleg)

1.2.2 Organisatie van de school

Het schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Sinds 2003 behoort onze school tot de scholengemeenschap die de naam draagt:
VZW Katholiek basisonderwijs Tessenderlo
Met maatschappelijke zetel: Kerkstraat 4E   3980 Tessenderlo
                                                                                              
Samenstelling:
Voorzitter: mevr. Ann Pevernagie
Secretaris/beheerder: de heer Eugene Vandingenen
Leden:

 • Heidi Liberloo
 • Kris Vaneerdewegh

Om het schoolgebeuren uit te bouwen doen wij beroep op de pedagogische begeleiding:
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Buitengewoon Onderwijs
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt
Tel: 011/26.44.06

 

Het personeel

We beschikken over een multidisciplinair team waaronder directie, leerkrachten, kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, orthopedagogen, …..
Samen proberen we u kind onderwijs op maat te bieden.

Het oudercomité

Onze school heeft een actief oudercomité. Zij zijn de link met de ouders, de leerlingen en het schoolteam.
Wat doet het oudercomité?

 • Zij vergaderen een 5-tal keer per jaar om actuele gelegenheden te bespreken.
 • Tussendoor vergaderen ze enkel ter voorbereiding op een activiteit.
 • Zij proberen na te gaan hoe ze de school en dus ook de leerlingen financieel kunnen steunen (om materiaal te kopen, een animator te laten komen op speciale dagen, …).
 • Zij richten tal van activiteiten in zoals een eetdag, een kerstmarkt, …

Ouders die interesse hebben om aan te sluiten bij het oudercomité kunnen contact opnemen  met de directie.

Het Lokaal Onderhandelingscomité (LOC)

Het Lokaal Onderhandelingscomité heeft onderhandelingsbevoegdheid in verband met het personeelsbeleid. Het comité heeft toezichtbevoegdheid op de toepassing van de sociale wetgeving. Bij een geschil of betwisting kan het gebruik maken van zijn bemiddelingsbevoegdheid. Het LOC heeft het recht op informatie in verband met de tewerkstelling, het financiële beleid en de infrastructuur van de school.

De schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van 3 geledingen:

 • de ouders: Tom Mertens
 • de leerkrachten: Nadia Lenaerts en Lucienne Vangenechten
 • de lokale gemeenschap: Sandra Cuypers en Stefan Govaerts

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. Daarom zal de directeur meestal bij elke vergadering een stand van zaken geven over bijvoorbeeld: het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, verbouwingswerken aan de school enz. Hierover heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid. Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd. De schoolraad komt ongeveer 3 keer per jaar samen.

De scholengemeenschap

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap.

 

Katholiek Basisonderwijs Tessenderlo

Algemeen directeur: de heer Gerd Beckers

VZW Katholiek Basisonderwijs Tessenderlo is het schoolbestuur van deze scholen.

De andere scholen van de scholengemeenschap zijn:

● Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool Wiebelwoud
   Kerkstraat 4B te Tessenderlo

● Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Lettertrein
   Lindestraat 5 te Tessenderlo

● Gesubsidieerde Vrije Basisschool Wereldwijzer
   Hofstraat 92 te Tessenderlo

● Gesubsidieerde Vrije Lagere school Hartelust campus St.-Lutgardis
   Kerkstraat 4B te Tessenderlo

 

Inter-bedrijfsgeneeskundige dienst – arbeidsgeneesheer

Opdracht: Deze dienst houdt toezicht op de arbeidsvoorwaarden, de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid in de school(gebouwen).
Adres: IDEWE

ok

 Kunstlaan 16
 3500 Hasselt
 Arbeidsgeneesheer:DR. Hemelaer

Preventieadiseur: Mevr. Britt Dewingaerden

 

Bijzondere partners in de schoolwerking - CLB

 

Wat is een CLB?
CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Leerlingen, ouders en scholen kunnen er informatie en begeleiding krijgen. Daarvoor zorgen artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.
Je kunt met allerlei vragen bij het CLB terecht. Een kleine greep uit de zeer brede waaier: vragen over studeren en studiekeuze, lees- en rekenproblemen, gezondheid, slaapproblemen, angst om naar school te gaan, pestgedrag, de aanpak van vervelend gedrag, opvoeding, ...
Onze school werkt samen met:
Vrij CLB West-Limburg
Sint-Catharinastraat 8
3580 BERINGEN
011/45.63.10.
beringen@vclblimburg.be
Daar staat een team van deskundigen ter beschikking van de leerlingen en de ouders, de leerkrachten en de school.
CLB medewerkster voor onze school: mevr. Marjel Pinxten
Openingsuren
Het centrum is open:
Maandag van 8.30 uur tot 12 uur.
De andere werkdagen van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.
Je kan ook telefonisch een afspraak maken voor een onderhoud buiten deze kantooruren.
Het centrum is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus, tijdens de kerst- en de paasvakantie. Je kan gewoon binnenlopen op het centrum, maar het is toch aan te raden vooraf  een afspraak te maken op het telefoonnummer 011/45.63.10.
 Belangrijk voor leerling en ouders om te weten

 1. Het CLB heeft van elke leerling die het begeleidt een dossier. Wanneer de leerling van school verandert wordt dit dossier overgemaakt aan het CLB dat de nieuwe school begeleidt (besluit van de Vlaamse Regering, 08.06.2001, (artikel7,8 en 9).
 • De identificatiegegevens van de leerling, de gegevens over de inentingen, de gegevens van de medische onderzoeken en gegevens over de leerplichtbegeleiding worden automatisch overgedragen.
 • Al de andere gegevens worden overgedragen indien er geen verzet wordt aangetekend. Dit verzet kan aangetekend worden door de ouders of door de leerling zelf indien hij 12 jaar of ouder is. Dit verzet moet schriftelijk gebeuren binnen een termijn van 10 dagen na de mededeling waarin de  ouders of de leerling op de hoogte worden gebracht van de overdracht. (Op het moment waarop u dit leest!)
 1. Het CLB mag in geen enkel geval - tenzij er schriftelijke toelating is van ouders of van de leerling zelf indien hij 12 jaar of ouder is- het dossier overdragen aan andere instanties, hulpverleners, derden, enz.
 1. Aan de betrokken schooldirectie en het schoolpersoneel worden alleen gegevens doorgegeven die nodig zijn opdat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen.
 1. De ouders en de leerlingen hebben het recht op toegang tot de gegevens uit het dossier.
 1. Dit dossier wordt op het centrum bewaard tot ten minste 10 jaar na de datum van de laatste medische tussenkomst (onderzoek of inenting). Voor leerlingen die buitengewoon onderwijs volgen wordt het dossier bewaard tot de leerling 30 jaar wordt. Na deze periode wordt het dossier vernietigd.
 1. De dossiers worden bewaard bij VCLB West-Limburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ze worden beheerd door mevr. Christine Tielemans.                

Schooldokter
Mevr. Kathleen Van Looy
Sint-Catharinastraat 8
3580 BERINGEN
011/45.63.10.

2 Reglementaire bepalingen

 

2.1 Inschrijvingen

Voor de start van de inschrijvingen (= voor de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar) zal de school haar capaciteit bepalen zowel op schoolniveau als per onderwijstype. Deze capaciteit zal elk jaar bekend gemaakt worden via de website van de school en via de maandbrief.
Het schoolbestuur kan de capaciteit niet verlagen, verhogen kan wel. Bij een capaciteitsverhoging worden al de geweigerde leerlingen, in de volgorde waarop deze op het inschrijvingsregister t.e.m. de vijfde schooldag van oktober genoteerd werden, gecontacteerd en indien gewenst alsnog ingeschreven.
Elke leerling heeft recht op inschrijving in de school gekozen door zijn ouders. Een voorwaarde voor de inschrijving is het schriftelijk akkoord van de ouders met het pedagogisch project en het schoolreglement. De inschrijving geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in die school.

De inschrijvingen vangen aan op de 1ste schooldag van maart van het voorgaande schooljaar. Elke inschrijvingsperiode begint met een voorrangsperiode waarin bepaalde groepen leerlingen zich kunnen inschrijven zoals kinderen die tot dezelfde leefeenheid (= gezin) behoren en kinderen van personeelsleden. Na de voorrangsperiode, sluiten de kinderen die van de voorrangsperiode gebruik hadden kunnen maken, maar dat niet deden, aan bij de gewone inschrijvingen.

Om in te schrijven in het basisaanbod heb je nodig:
Een getekend verslag van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) met daarin de specifieke noden van uw kind.
Om in te schrijven in type 9 heb je nodig:
Een officiële diagnose autismespectrumstoornis die gesteld is door een multidisciplinair team met psychiater en een getekend verslag van het CLB met daarin de specifieke noden van uw kind.
De school moet de inschrijvingen weigeren als:
De leerling bij de instap niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, als de inschrijving erop gericht is te alterneren tussen scholen (vb. leerling wordt in twee scholen ingeschreven om tijdens het schooljaar om de week van school  te veranderen voor het gemak van ‘co-ouders’), of als de capaciteit is bereikt.

De school kan de inschrijving weigeren als:
De leerling omwille van tucht uit diezelfde school werd uitgesloten in hetzelfde schooljaar, het vorige schooljaar of het schooljaar daarvoor.
De geweigerde leerling wordt ook opgenomen in het inschrijvingsregister.
De school zal de niet-gerealiseerde inschrijving melden aan het AGODI en geeft aan de ouders een weigeringsdocument dat recht geeft op busvervoer naar een andere school.

  2.2 Aanwezigheden

2.2.1 Begin- en einduren van de lessen

In de voormiddag zijn de lessen van 8.45u tot 11.55u.
In de namiddag zijn de lessen van 12.55u tot 15.35u.
's Woensdags eindigen de lessen om 11.30u.
's Vrijdags eindigen de lessen om 15.00u.
De leerlingen verlaten de school pas na de 2de bel ( 5 minuten na de eerste bel).
De leerlingen dienen stipt op tijd in de school te zijn.
Een leerling die te laat komt, stoort de klas. Dit is vervelend: én voor de leerkracht én voor de klasgenootjes. Leerlingen die te laat zijn, melden zich op het secretariaat vooraleer naar de klas te gaan.
Onder geen enkele voorwaarde mogen de leerlingen zonder toelating de school verlaten tijdens de schooluren of speeltijden.

2.2.2 Toegang tot de klaslokalen

Tijdens de schooluren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder vooraf toestemming te vragen aan de directie. Enkel wanneer ernstige of dwingende redenen voorhanden zijn, kan aan ouders toelating verleend worden om een onderhoud te hebben met een leerkracht tijdens de lesuren.
Wanneer de directie het nodig acht, kan aan de ouders voorgesteld worden het onderhoud op een ander moment te laten plaatsvinden.
De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouder(s).

2.2.3 Toezicht

Er is toezicht in de school vanaf 8.20u tot 15.45u. Op woensdag tot 11.40u en op vrijdag tot 15.10u.
Gedurende deze momenten draagt de school de verantwoordelijkheid. Voor- en nadien  zijn de ouders verantwoordelijk. Stuur uw kind dus niet te vroeg naar school en verplicht uw kind onmiddellijk naar huis te komen na schooltijd (verzekering).

2.2.4 Voor- en naschoolse opvang

Buiten deze uren is er opvang mogelijk tegen betaling. ’s Morgens vanaf 6.45u en ’s avonds tot 19.00u. Hiervoor neemt u contact op met de gemeentelijke naschoolse opvang:
Pinokkio
Geelsebaan 54 a
3980 Tessenderlo
tel: 013/67.30.67.

Ook de kinderen die laattijdig afgehaald worden op school, worden hier naartoe gebracht. Hun ouders dienen hen daar af te halen en de opvang te betalen.

2.3 Afwezigheden

De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin uw kind zes wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar al naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig.
Als ouder draagt u de verantwoordelijk dat uw kind aan de leerplicht voldoet.
Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is echter niet voldoende: uw kind moet elke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen terzake zijn.
Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

2.3.1 Ziekte

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende schooldagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.
Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine …), kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest volstaan dat het ziektebeeld bevestigt. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan echter slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.
Bij afwezigheid waarschuwt u de school zo vlug mogelijk (bv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk. Indien nodig moet ook de busbegeleider tijdig verwittigd worden.
Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig indien:
- een attest zelf de twijfel van de geneesheer aangeeft wanneer deze schrijft “ dixit de patiënt”;
- het attest is geantedateerd of begin-en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst;
- het attest een reden vermeldt die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden,…
De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest.

2.3.2 Van rechtswege gewettigde afwezigheden

Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed-of aanverwant van uw kind.
Het bijwonen van een familieraad.
De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bv. wanneer uw kind gehoord wordt in  het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank).
Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum)
Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming).
Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestantse godsdienst).
Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document of een door u geschreven verantwoording.

2.3.3 Afwezigheden mits toestemming van de directeur 

Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur en mits voorlegging van een officieel document of een verklaring van de ouders, kan uw kind afwezig zijn in volgende omstandigheden:
Voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis, maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen.
Actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar).
De deelname aan time-out projecten ( code O). Deze afwezigheden komen in het basisonderwijs zelden voor, maar in die situaties waarin voor een leerling een time-outproject aangewezen is, is het in het belang van de leerling aangewezen om dit als een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor sommige leerlingen is er geen andere oplossing dan hen tijdelijk te laten begeleiden door een externe gespecialiseerde instantie.
In echt uitzonderlijke omstandigheden: afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. 
Afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. Dit kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits vooraf indienen van een dossier met volgende elementen:

 • een gemotiveerde aanvraag van de ouders
 • een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie
 • een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap
 • een akkoord van de directie

Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijk bewijs ter verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen.

Opgelet:
Deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen recht dat u kunt opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan.
Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer).

2.3.4 Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden 

Deze maatregel is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis-en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners.
Behoort u tot deze groep, dan verbindt u zich ertoe dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is.
Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij het omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. U moet deze situatie op voorhand goed met de school bespreken. U moet met de school duidelijke afspraken maken over hoe uw kind in die periode met behulp van de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school in contact zal blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen uzelf en de school neergeschreven worden. Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig.
Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bv. op een woonwagenpark), dan moeten uw kinderen elke dag op school aanwezig zijn.

2.3.5 Problematische afwezigheden. 

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden, zoals hierboven beschreven, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden.
De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de ouders en hun kind(eren).
Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs.
Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en  de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen, overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.

2.4 Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.


Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een infoavond in de school en in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de directeur, de leerkrachten van uw kind en met de manier van werken.
We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via het rapport.
We organiseren geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact aanwezig  kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment. Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dat doet u best telefonisch via de school of via de agenda.
Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.
Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontacten aanwezig kan zijn.
Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen i. v. m. uw kind.
Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen i. v. m. de evolutie van uw kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage.
Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor 8.45u verwittigt bij afwezigheid van uw kind. Het CLB waarmee wij samenwerken, staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met u en met het CLB: op afspraak. U kan steeds bij ons terecht bij problemen.


Individuele leerlingenbegeleiding

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorgen. Wij zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.


Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dat kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.
Bv.:

 • Uw kind laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, een Nederlandstalige sportclub, een Nederlandstalige cultuurgroep of een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten, …).
 • Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te praten.
 • Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s laten luisteren.
 • Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes laten spelen.
 • Elke avond voorlezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.
 • Geregeld Nederlandstalige boeken uitlenen in de bibliotheek en er uit voorlezen of ze uw kind zelf laten lezen.
 • Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands praten met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders.
 • Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.

2.5 Tijdelijk onderwijs aan huis

Leerlingen vanaf 5 jaar (d.w.z. leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (kleuter- of lager onderwijs 4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:
De leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval (vakantieperiodes meegerekend).
Voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. Die kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid (moeten niet in  een ononderbroken periode doorlopen). Telkens het kind daarop opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op 4 uren tijdelijk onderwijs aan huis.
De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen. Bij chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken schooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheerspecialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag krijgen. Bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van deze chronische ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is geen nieuw medisch attest vereist. Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden.
De afstand tussen de school en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km.
Om het tijdelijk onderwijs aan huis te realiseren worden vier bijkomende lestijden per week en per leerling gesubsidieerd.
Op vraag van de ouders, wordt de klas volgen via internet mogelijk gemaakt via Bednet.

Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig aanwezig zijn in de school. Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling.

2.6 Contacten ouders – school

De school wil op alle vlakken openstaan voor de ouders. Er wordt getracht met hen in een vruchtbare relatie te komen, teneinde de opvoeding van hun dochter of zoon te bevorderen. De ouders zijn op elk tijdstip, na afspraak, welkom in de school. Voor een goede samenwerking is contact tussen school en gezin onmisbaar. We hopen dat u ingaat op ons aanbod.

De informatieavond in het begin van het schooljaar.
Deze heeft plaats in de loop van september of begin oktober. De bedoeling van deze avond is: kennismaking met ouders en leerkracht, doorgeven en toelichten van informatie.
Het individuele oudercontact
Voor de kerst- en paasvakantie worden alle ouders persoonlijk uitgenodigd voor een individueel gesprek over prestaties en leefhouding van hun kind.
Op het oudercontact van eind juni kunnen de ouders het rapport van hun kind komen ophalen. Dat is tevens een gelegenheid om de evaluatie samen met de leerkracht te bespreken.
Een informatieavond over de stap naar het secundair onderwijs
In de loop van de maand januari of februari organiseren we een vergadering voor de ouders van de schoolverlaters. Tijdens deze vergadering wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden van onze leerlingen in het secundair onderwijs.

2.7 Organisatie van de leerlingengroepen

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, in welke leerlingengroep een leerling wordt opgenomen. Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. Bij het indelen van de leerlingen in klasgroepen wordt er met volgende objectieve factoren rekening gehouden:
● Met de beginsituatie van elk kind (de zorgvraag van elk kind)
● Met socio-emotionele argumenten
● De grote diversiteit in sociale vaardigheden van de kinderen en de mate waarin deze al dan niet samen passen.

De leerlingen zijn verplicht om al de lessen van hun leerlingengroep te volgen, behoudens  de therapiemomenten. Therapie door schoolexterne hulpverleners, zoals een revalidatiecentrum of een zelfstandige therapeut, zijn in weekfrequentie beperkt.   

2.8 Getuigschriften basisonderwijs/attesten

De klassenraad oordeelt of een leerling in voldoende mate de leerdoelen die in het handelingsplan zijn opgenomen, heeft bereikt om het getuigschrift basisonderwijs te bekomen.
Aan leerlingen uit het buitengewoon lager onderwijs kan het getuigschrift basisonderwijs uitgereikt worden indien de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs.(art. 54 Decreet Basisonderwijs ). Voor die leerlingen dient de directie een verantwoordingsdossier in bij de inspecteur-coördinator voor 1 juni.
Na 20 juni beslist de klassenraad of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beraadslaging van de klassenraad wordt schriftelijk vastgelegd en gedurende ten minste 15 jaar op school bewaard zodat deze door de onderwijsinspectie kan worden gecontroleerd. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld.
De notulen worden door de voorzitter en door alle leden van de klassenraad ondertekend.

Beroepsprocedure
Let op:

 • Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
 • Wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.
 • Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.
 • Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.
 • Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.
 • De directeur of de klassenraad brengen de ouders schriftelijk op de hoogte van de beslissing.
 • Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.

Mevr. Ann Pevernagie
VZW KaBoT
Kerkstraat 4E
3980 Tessenderlo

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend door de ouders;
 • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen, uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de ouders ter kennis gebracht.
Iedere leerling die bij het voltooien van het buitengewoon lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest BLO, afgeleverd door de directie.
In het buitengewoon onderwijs kan een leerling lager onderwijs blijven volgen tijdens het schooljaar dat aanvangt in het jaar waarin hij/zij 13 jaar wordt. Het volgen van buitengewoon lager onderwijs kan daarna nog met één schooljaar verlengd worden. Na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad en het CLB nemen de ouders wat dat betreft een beslissing.

2.9 Afspraken over de geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig  zijn van de Vlaamse Gemeenschap (reclame en sponsorbeleid)

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een schoolbestuur, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld het noemen van de sponsor in de schoolkrant of een opdruk op T-shirts.
Voorbeelden van sponsoring zijn:

 • Gesponsorde materialen zoals boekjes, video’s, folders, posters en spellen
 • Gratis producten die winkels of bedrijven uitdelen aan leerlingen of ouders
 • Gesponsorde activiteiten zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en schoolreizen
 • Sponsoring van het schoolgebouw, bijvoorbeeld een leslokaal, de inrichting, computerapparatuur of cateringactiviteiten.

Schenkingen, waar geen tegenprestatie tegenover staat, vallen dus niet onder het begrip sponsoring.
Bij het sluiten van een sponsorovereenkomst is het handig om de volgende regels als uitgangspunt te gebruiken:

 • Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen
 • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundigen taken en doelstellingen van de school
 • Sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een school aan het onderwijs stelt
 • Sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen
 • Sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van de leerlingen of personeelsleden.

Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt.
Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover een klacht indienen bij:
Commissie Zorgvuldig Bestuur
Kamer 5B12
Koning Albert II-laan 1C24
1210 Brussel

2.10 Bijdrageregeling: Kostenbeheersing in het basisonderwijs

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen/ontwikkelingsdoelen te realiseren. Het Vlaams Parlement heeft een lijst vastgelegd met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren.
Materialen waarvoor de school zorgt, die op school blijven:
Bewegingsmateriaal, constructiemateriaal, handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software; ICT- materiaal, informatiebronnen, kinderliteratuur, knutselmateriaal, leer- en ontwikkelingsmateriaal, meetmateriaal, multimediamateriaal, muziekinstrumenten, planningsmateriaal, schrijfgerief, tekengerief, atlas, globe, kaarten, kompas, passer, zakrekenmachine
Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor:

 1. Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen /ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren.
 2. Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school een minder scherpe maximumfactuur te hanteren.
 3. Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximumfacturen vallen. Voor deze categorie worden de kosten opgenomen in een bijdrageregeling. De kosten die aan de ouders worden doorgerekend moeten in verhouding zijn tot de geleverde prestaties.
 4. De bedragen van de scherpe en minder scherpe maximumfactuur (extra-muros activiteiten) zijn afhankelijk van de gezondheidsindex. Voor het schooljaar 2015-2016 bedraagt de scherpe maximumfactuur 85 euro voor de lagere school en 45 euro voor kleuters, de minder scherpe 420 euro.

Dit is een lijst met een raming van de financiële bijdrage die we kunnen vragen. Deze lijst bevat verplichte uitgaven. Van een aantal posten kennen we de juiste kostprijs niet vooraf en kan de school voorlopig slechts een richtprijs opgeven. Het juiste bedrag kan hier beperkt van afwijken. Deze onkostenlijst wordt elk jaar voorgelegd in de schoolraad. U mag ervan uitgaan dat we onze prijzen steeds zo laag mogelijk trachten te houden.

 

Verplicht aanbod LO

Verplicht aanbod KO

Zwemmen

€ 25

 

Culturele activiteiten

€ 15

€ 10

Sportactiviteiten

€ 15

€ 10

Schoolreis

€ 20

€ 15

Occasionele activiteiten:
Gezonde voeding
Carnaval
Kerstmis
Pasen
Schoolverlaters
Projecten

€ 10

€ 10

Niet verplicht aan te kopen: Nieuwjaarsbrieven, vakantie oefenmateriaal, tijdschriften, kerstboek-paasboek, foto’s, drank.
Voor deze extra‑muros activiteiten heeft de school een spaarplan voorzien. Indien de kostprijs van deze activiteit toch problemen oplevert, kan steeds met de school contact genomen worden om een praktische regeling te treffen.

2.11 Uitstappen

Op regelmatige basis maken de leerlingen een uitstap buiten de schoolmuren. Dat heeft verschillende doelen o.a. verkennen van de natuur, verkeerseducatie, functioneel leren … De ondertekening van het schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagsuitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden.
Onze leerlingen gaan op boerderij- en bosklassen. Niet alleen het schoolse leren maar ook andere belangrijke leer-en leefhoudingen krijgen hier extra aandacht. De leerlingen zijn sterk op elkaar aangewezen, los van de thuissituatie en ze nemen meer verantwoordelijkheid en initiatief. Hiervoor is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan deze extra-muros activiteiten. Deze extra-muros activiteiten kosten ongeveer 130 euro. De school heeft hier reeds een spaarplan voorzien. Indien de kostprijs van deze activiteit toch problemen oplevert, kan steeds met de school contact genomen worden om een praktische regeling te treffen.
De kinderen die niet deelnemen aan een activiteit moeten wel op school aanwezig zijn. Gedurende de ganse periode van de activiteit.

2.12 Conflictbeheer: Stappen die de inrichtende macht zal zetten bij niet-tijdig betalen

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er dan afspraken gemaakt kunnen worden over een aangepaste manier van betalen. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.

Ouders zijn, ongeacht ze gehuwd, gescheiden, wettelijk of feitelijk samenwonend zijn, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de bijdragen voor schoolactiviteiten. Dat betekent dat de school steeds beide ouders mag aanspreken om het volledige bedrag te betalen. We kunnen niet ingaan op een vraag om deze rekeningen te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we beiden een identieke schoolrekening. Zolang het bedrag niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. De school houdt zich bewust afzijdig van onderlinge afspraken tussen ouders.

Als we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan de school overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment zullen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. De schoolrekeningen dienen voldaan te worden binnen de 15 dagen na verzending.

Voor iedere onbetaalde factuur zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlinterest vanaf de verzendingsdatum van de factuur worden aangerekend met een minimum van 12% per jaar. Bovendien zal een schadevergoeding worden aangerekend, die nooit kleiner zal zijn dan 10% van het bedrag van de rekeningen en zal minimum € 25 bedragen. In geval van niet – of gedeeltelijke betaling van een rekening op de gestelde vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle openstaande rekeningen onmiddellijk opeisbaar.


Afwezigheden en afzeggingen:

Bij afwezigheden en afzeggingen kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.

2.13 Omgaan met leerling gegevens

Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni moet schriftelijk meegedeeld worden door de directie van de nieuwe school aan de directie van de oorspronkelijke school. De mededeling gebeurt ofwel via aangetekend schrijven of via afgifte tegen ontvangstbewijs.
In geval van betwisting over de rechtsgeldigheid van de inschrijving geldt de datum van de poststempel van het aangetekende schrijven of de datum van het ontvangstbewijs als datum van mededeling.

2.14 Schoolveranderingen (kleuter + lager onderwijs)

De school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders krijgen de garantie dat alle persoonlijke gegevens enkel door de directie aangewend worden onder de toepassingen van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren, voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf.

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, in de schoolkrant,… De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.

We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden van je kind meer publiceren.

2.15 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van het verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.

2.16 Vrijwilligers

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte.
Verplichte verzekering
Het verzekeringscontract voor burgerlijke aansprakelijkheid bij uitvoering van een vrijwilligersactiviteit en voor verplaatsing van en naar de vrijwilligersactiviteit werd afgesloten bij KBC-Diesterstraat 35 3980 Tessenderlo.
Vergoedingen
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.
Aansprakelijkheid
De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder regelmatig dan toevallig voorkomt.
Geheimhoudingsplicht: een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.

2.17 Rookverbod

In de school is een algemeen rookverbod van kracht. Dit verbod geldt zowel in de gesloten ruimtes als op de open plaatsen op het grondgebied van de school.

2.18 Echtscheiding

Zorg en aandacht voor het kind

Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die de verliessituatie moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die met betrekking tot  het ouderlijk gezag gebeurlijk door een rechter bepaald zijn. Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

2.19 Leefregels

Gedrag in de school
Binnen de school zijn andere volwassenen verantwoordelijk voor de veiligheid en het gedrag van uw kind(eren). Ongehoorzaamheid wordt daarom niet getolereerd.
De leerlingen moeten zich behoorlijk gedragen naar de richtlijnen van de directie, leerkrachten, busbegeleiders, onderhoudspersoneel en andere volwassenen.
We streven ernaar onze leerlingen te doen opgroeien als beleefde en attente mensen zowel in als buiten de school. De leerlingen gebruiken daarom een gepaste en beleefde taal.
 In onze school wordt door iedereen Nederlands gesproken.
Kleding en haarsnit mogen niet aanstootgevend zijn. Korte shortjes en topjes in de zomer zijn daarom niet gewenst. Het dragen van oorbellen moet beperkt blijven. Piercings, vreemde haarkleuren, brandmerken en ander extreme modernismen zijn niet toegestaan. De directie beslist wat kan of niet kan en neemt desgevallend maatregelen of stelt bijkomende eisen en kan een leerling schorsen tot het euvel verholpen is.
Gsm-toestellen worden niet toegestaan in de school. Wanneer er bijzondere omstandigheden zijn, waardoor bereikbaarheid via de gsm noodzakelijk is, kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht of de directie. In uitzonderingsgevallen kunnen we uw zoon/dochter dan toestemming geven hun gsm mee te nemen.
Bij sportactiviteiten verwachten we sportieve kledij.
De kinderen krijgen van de school allerhande materiaal: schrijfgerei, schriften, leerboeken. We houden eraan dat ze dit verzorgen en meebrengen naar school, tenzij anders vermeld.
Bij feestelijke gelegenheden kan afgeweken worden van de gangbare normen. Zo mag er bij een verjaardag getrakteerd worden met een kleinigheid of fruit.

 Gedrag op de speelplaats
De kinderen dienen zich op de speelplaats behoorlijk en beleefd te gedragen naar de richtlijnen van de leerkrachten.
Er wordt op de speelplaats niet gevochten. Trek- en duwspelletjes zijn verboden.
Er wordt niet gespeeld in de toiletten. Kinderen gaan alleen naar het toilet niet in het gezelschap van medeleerlingen.
Indien er speelgoed van thuis wordt meegebracht mag dit in geen geval geruild worden. Elektronisch speelgoed (walkman, discman, gameboy, Nintendo, MP3, MP4, I-pod…) of gevechtsspeelgoed mag niet op de speelplaats gebruikt worden. Al het speelgoed wordt bovendien meegebracht op eigen verantwoordelijkheid (vernieling, verlies …).
In de school wordt er geleerd over gezonde voeding en een goede lichaamsverzorging. Daarom wordt er in onze school niet gesnoept! Geef uw kind fruit of een gezonde koek mee. Op woensdag is er enkel fruit toegelaten.
De beschikbare ballen mogen alleen op de voorgeschreven manier worden gebruikt en worden bij het eerste belsignaal verzameld.
Schelden, plagen en pesten is ten strengste verboden.
Boekentassen worden netjes onder het afdak gezet en er wordt nooit mee gegooid.
Zodra de eerste bel gaat, zetten de leerlingen zich in de rij. Na de tweede bel wordt er gezwegen.

Gedrag in de rijen
De kinderen mogen de school pas verlaten: maandag, dinsdag, donderdag om 15.35 u, woensdag om 11.30 u. en vrijdag om 15.00 u.
Er is nog gelegenheid om naar het toilet te gaan maar er mag niet meer gegeten of gedronken worden.
Ouders, broers of zussen en andere volwassenen die kinderen komen afhalen wachten aan de poort achter de zwarte tegels.
De kinderen die worden afgehaald wachten op de speelplaats en vertrekken pas nadat de toezichthouder toestemming gaf. Kinderen mogen dus niet alleen de stationsstraat oversteken. Ze wachten hiervoor op de persoon die hun komt afhalen.
Fietsers nemen de kortste en veiligste weg naar huis. Zij dragen een helm en een fluovestje.
Kinderen die met de bus naar huis gaan vormen een rij en we verwachten dat ze zich in de rij en op straat deftig gedragen (o.a. geen belleke-trek noch voorbijgangers aanspreken of roepen e.d.).
Ook bij andere schooluitstappen verwachten we een degelijke rij.

Milieubeleid

 • Samenwerking met provincie: MOS (Milieuzorg op school)
 • Schoolacties: beurtrol om de speelplaats op te ruimten, verschillende bakken om te sorteren.
 • Verwachtingen naar de ouders: eten, drank, versnaperingen meegeven in hersluitbare en herbruikbare materialen, sorteergedrag ook thuis stimuleren, aanzetten tot respectvol gedrag
 • Verwachtingen naar de kinderen: opvolgen van de gegeven instructies en aangeleerd gedrag.

Uit eerbied voor het leefmilieu vragen wij u om afval te beperken.
Wij vragen uw aandacht voor volgende punten:

 • De boterhammen, koeken en fruit worden meegebracht in een gepaste doos met daarop de naam van het kind.
 • Aluminiumfolie, drankblikjes en conservenblikken mogen niet meegebracht worden naar de school.
 • Brikverpakkingen zijn toegelaten. Ze worden in de school gesorteerd voor recyclage.
 • Restafval zo veel mogelijk beperken.
 • Afval hoort thuis in de vuilnisbakken.
 • Papier wordt verzameld voor de gezamenlijke omhaling.

Gezonde leef- en eetgewoonten
Als school vinden we het belangrijk dat kinderen gezonde leef- en eetgewoonten worden aangeleerd. Hieronder verstaan wij gezonde voeding, voldoende drinken en regelmatig bewegen. In het aanleren hiervan spelen de ouders natuurlijk de grootste rol. Om hen hierin te ondersteunen promoten we als sportactieve school de beweging en werken we regelmatig rond ‘gezonde voeding’. Daarom richten we ook een fruitdag in. Elke woensdag brengen de kinderen van thuis een stuk fruit mee naar school. (Koeken, … mogen die dag niet opgegeten worden). Ook wordt het drinken van gezonde drank, zoals water, melk en fruitdranken aanbevolen. Frisdranken zoals cola, limonade mogen niet gedronken worden in onze school. De leerlingen kunnen de hele dag water drinken. Zij kunnen hun flesje ook aan de kraan vullen.

2.20 Medicatie en EHBO

De school mag op eigen initiatief geen medicatie aan de kinderen toedienen, geen pilletjes, geen oog- of neusdruppels e.a. Dit mag enkel onder toezicht van een geneesheer of mits schriftelijke toestemming van de ouders en schriftelijk advies van een arts.
De school zal bij elk voorval waarbij het kind medisch moet geholpen worden, steeds en onmiddellijk het nodige doen om de gezondheid en de veiligheid van de kinderen te waarborgen.
Wanneer de medicatie ’s morgens en/of ’s avonds toegediend moet worden, gebeurt dit door de ouders thuis. Indien tijdens de schooluren medicatie toegediend moet worden, brengen de ouders de medicatie samen met een doktersattest mee.
Het doktersattest bevat de volgende informatie: 

 • Datum
 • Naam van het kind
 • Naam medicatie
 • Dosering
 • Wijze van toedienen
 • Duur van de behandeling

Op de fles/flacon/tube of andere verpakking van de medicatie dient duidelijk het volgende terug te vinden zijn (op de verpakking en/of in bijsluiter):

 • Naam apotheker/dokter
 • Naam kind
 • Vervaldatum
 • Dosering
 • Wijze van toedienen
 • Wijze van bewaren

De toestemming van de ouders wordt schriftelijk vastgelegd en door de ouders ondertekend, waarmee zij verklaren volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn en te blijven voor eventuele nadelige gevolgen van de medicijnen voor het kind.
De volgende zaken legt de school schriftelijk vast op basis van een ondertekende verklaring door de ouders overhandigd aan de school:

 • Om welke medicijnen het gaat.
 • Hoe vaak het gegeven moet worden.
 • In welke hoeveelheden (dosering).
 • Op welke manier het geneesmiddel moet worden gebruikt.
 • De periode waarin de geneesmiddelen worden verstrekt.
 • De wijze van bewaren en opbergen.
 • De wijze van controle op de vervaldatum.

Door het vastleggen van deze gegevens geven ouders duidelijk aan wat zij van de school verwachten en weet de school op haar beurt precies wat zij moet doen en waar zij verantwoordelijk voor is.
Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een lange periode moet regelmatig met ouders worden overlegd over de ziekte en het daarbij behorende medicijngebruik op school. Een goed moment om te overleggen is wanneer ouders een nieuwe voorraad medicijnen komen brengen.
Bij langdurig gebruik van een medicijn (bv. Rilatine) dient elke trimester een nieuw attest uitgeschreven te worden door de behandelende geneesheer. Dit om de juiste dosering en frequentie te controleren.
Wondverzorging:
Bij lichte schaafwonden zal de school ervoor zorgen dat de wonde gereinigd en ontsmet wordt.
Wondverzorging:

Bij lichte schaafwonden zal de school ervoor zorgen dat de wonde gereinigd en ontsmet wordt.

In het leraarslokaal of het secretariaat zijn volgende producten aanwezig:
Verband: Hartmann Lastotel 6 cm – 4 m, Hartmann Tensocrepe 5 cm – 4m, Hartmann Tensocrepe 7 cm – 4m, Stella Crepe 7 cm – 4 m
Drukverbanden: Lohmann & Rauscher 7 cm – 10 cm, Lohmann & Rauscher 12 cm – 14 cm, Driehoeksverband Lohmann & Rauscher 90 cm – 90 cm
Kompressen: Hartmann 5 cm – 5 cm
Hydrofiel gaas (geplooid) Sterilux Hartmann 7.5 cm – 7.5 cm
Hydrofiel gaas (geplooid) Sterilux Hartmann 10 cm – 10 cm
Wondpleisters Dermaplast sensitive 6 cm – 5m
Hechtpleisters  Micropore 3 m
Zelfklevende transparante film op rol Opsite Flexifix
Detol Pharma (wasgel)
Fysiologisch water Physiologica 5ml
Ontsmettingsspray Cedium
Vingerverband Braun
Ontsmettingsalcohol (voor materiaal)
Reddingsfolie (Lifeguard emergency products)
Mondmasker, Veiligheidshandschoenen PeHa Soft Medium en Large
Pincet
Naalden Terumo 0.9 mm – 40 mm
Tekentang Youcky
Schaar
Thermometer Hartmann

In onze EHBO-koffer( speelplaats ’t Hofke) is het volgende materiaal aanwezig
1 Bloedstelpend kussentje, 1 Reddingsdeken, 1 Mitella, 20 Steriele verbanden 30 x 30 cm, 3 Zakjes 10 verschillende kleefverbanden, 3 Rekverbanden 3 m x 7 cm, 3 Rekverbanden 3 m x 10 cm, 1 Ideaalzwachtel 4 m x 10 cm, 1 Rol hechtpleister 5 m, 1 Lister – schaar, 1 Pincet, 2 Plastic zakken, 12 veiligheidsspelden, 5 Vinyl handschoenen, 1 Masker mond op mond beademing, 1 EHBO-boekje SETON, 1 EHBO boekje De Regenboog, 1 Flacon bactericide oplossing 30 ml, 5  Dosis fysiologisch serum

Bij de inschrijving kan u aangeven voor welke materialen uw kind allergisch is.
Bij de inschrijving kan u aangeven voor welke materialen uw kind eventueel allergisch is.
Jodiumtabletten:
Omdat onze school zich in een straal van ongeveer 20 km bevindt van de kerncentrale van Mol, werden door de overheid jodiumtabletten verdeeld.
In geval van een kernongeval en op bevel van de overheid, zullen ramen en deuren gesloten worden en krijgen de leerlingen jodiumpillen. Deze pillen beschermen tegen de opstapeling van radioactief jodium in de schildklier na een kernongeval
Eerste hulp:
Leerkrachten, paramedici, gebrevetteerde EHBO teamleden dienen de eerste zorgen toe en nemen contact op met de ouders of de persoon die vermeld is op de administratieve fiche.
De kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen die zich voordoen op de school en tijdens activiteiten door de school georganiseerd. De verzekering komt nooit tussen voor materiële schade aan fietsen, kleding enz.
De verzekering geldt ook op weg van en naar de school, op voorwaarde dat het ongeval zich voordoet op de veiligste schoolweg en op een normaal tijdstip.
Ongeval en verzekering
Contactpersoon: secretariaat  tel: 013/66.17.34.
Procedure: wordt afgedrukt op naam en aan de ouders bezorgd voorzien van de nodige instructies:

 • De verzekeringsformulieren halen op het secretariaat
 • Het doktersattest laten invullen door de dokter
 • Alle betalingen betreffende het ongeval zelf bekostigen
 • Alle medische kosten aanbieden bij uw ziekenfonds
 • De verschilstaat en de overige kosten samen met het doktersattest binnenbrengen op het secretariaat.

Besmettelijke ziekten:
In het kader van de preventieve gezondheidszorg is de school verplicht het CLB in te lichten indien een kind van de school of een aanverwant familielid getroffen wordt door een besmettelijke ziekte. Daarom vragen wij ook uitdrukkelijk in voorkomend geval de school onmiddellijk te verwittigen.


Buiktyfus

Mollusca contagiosa (parelwratten)

Poliomyelitis 

Hepatitis A               

Difterie 

Hepatitis B

Salmonellosen

Shigellose (dysenterie)

Bof

Besmettelijke tuberculose

Rubella

Varicella (windpokken)

Impetigo  

Kinkhoest

Meningokokkenmenigitis en –sepsis                         

Mazelen

Schimmelinfectie van de schedelhuid                      

Schurft

Schimmelinfectie van de gladde huid                      

HIV-infectie

Infectie met beta-hemolytische streptokokken van groep A ( o.a. roodvonk)

Hoofdluizen

2.21 Luizen

Wij proberen onze school zoveel mogelijk luizenvrij te houden. Om dit te verwezenlijken vragen we aan de ouders om regelmatig het hoofd van hun kind te controleren. Wanneer er toch luizen opgemerkt worden, vragen we de ouders om de school hierover in te lichten. Deze informatie wordt natuurlijk met alle discretie behandeld. Er worden dan brieven meegegeven waarin aan alle ouders gevraagd wordt om de hoofden van hun kinderen te controleren en eventuele behandelingen te starten.
Naast de controles die u als ouder zelf doet, controleren we op school ook twee keer per jaar de haren van alle kinderen. Deze controles zullen discreet plaatsvinden na de grote vakantie en na de kerstvakantie.
Indien we merken dat leerlingen meermaals luizen hebben, zijn wij genoodzaakt het CLB hierover in te lichten.


 

3.1 Ordemaatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.
Mogelijke ordemaatregelen zijn:

 • Een verwittiging in de agenda.
 • Een strafwerk.
 • Een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.
Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.

3.2 Tuchtmaatregelen

Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen.
Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

3.2.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn

 • Een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen.
 • Een definitieve uitsluiting.

 

3.2.2 Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen.
Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.
De opvang van de geschorste leerling wordt besproken onder punt 3.2.4.

3.2.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen,zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

 • De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.
 • De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders.
 • Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
 • Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden.

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

3.2.4 Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.
In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

3.3 Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen

3.3.1 Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De
procedure gaat als volgt:

 • Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.

Mevr. Ann Pevernagie
VZW KaBoT
Kerkstraat 4E
3980 Tessenderlo

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
· Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend door de ouders
· Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

 • Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten te termijn van tien dagen op. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.
 • Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

 

 

 

 

 

 

 

Verloren en gevonden voorwerpen
Nogal wat kinderen springen - helaas - slordig om met kleding en andere voorwerpen. De school is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of beschadigde voorwerpen. Breng op kledingstukken en voorwerpen de naam van uw kind aan, zodat alles kan worden terugbezorgd.
Tijdschriften
De leerlingen kunnen zich abonneren op verschillende tijdschriften. Dit aanbod is geheel vrijblijvend.
Huistaken en lessen
In onze school wordt minstens drie keer per week een huistaak meegegeven. Huistaken hebben als doel het inoefenen van de behandelde leerstof en het zelfstandig leren werken. Een huistaak wordt liefst gemaakt: iedere dag op hetzelfde uur, in een rustige sfeer. Leerlingen maken zelf hun huistaak, ouders kunnen een opmerking noteren bij een te moeilijke taak. De leerling vraagt uitleg in de klas. Naast huistaken geven de leerkrachten ook lessen mee met het doel om parate kennis op te doen, geheugentraining of voorbereiding op de toetsen. Het aantal lessen vermeerdert met het opgaan van de klassen.
Agenda
De schoolagenda is een handig, informatief hulpmiddel voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Daarom vragen wij u dagelijks de agenda na te kijken. U vindt daar, afhankelijk van de groep waarin uw kind zit, huistaken en lessen, geplande activiteiten en betalingen, mededelingen naar de ouders toe.
Gebruik de agenda als een heen- en weerschrift. U kan er zelf ook een boodschap in kwijt. Voor beide partijen kan het een efficiënt communicatiemiddel zijn. Wij verwachten dat u de schoolagenda minstens één keer per week ondertekent, als teken van nazicht.
Toetsen en rapporten
Er wordt regelmatig getoetst in de klas. Na inzage van de toetsen, geven de ouders ze altijd ondertekend mee terug naar school. Ook de rapporten worden ondertekend terug bezorgd in de school onmiddellijk na de vakantie.
Lichamelijke opvoeding
De leerlingen krijgen wekelijks twee uren sport en spel en zwemmen. Tijdens de gymles dragen de leerlingen een T-shirt van de school ( één T-shirt gratis voor de nieuwe leerlingen), turnpantoffels (geen loopschoenen, enkel wanneer het noodzakelijk is om medische redenen) en een turnbroek (kort). Een turnzak (geen rugzak) is nodig om de sportkledij te bewaren. Graag al het materiaal van uw kind duidelijk merken met de volledige naam. Het turngerief blijft in de school en gaat bij het begin van elke verlofperiode mee naar huis om te worden gewassen.
Verlofdagen
De verlofdagen voor het volgend schooljaar worden op het einde van het lopende schooljaar meegedeeld. Zij worden ook gemeld in de maandelijkse nieuwsbrief.
Zwemmen
Om de veertien dagen gaan de leerlingen zwemmen in het zwembad van Tessenderlo.
De zwemdata van uw kind staan op de maandbrief.
Zwemgerief: zwempak + 2 handdoeken samen in een zwemzak, alles getekend met de naam van uw kind.
De badmeesters vragen aandacht voor de volgende punten:

 • Wegens de grote geluidsoverlast mogen de leerlingen tijdens het zwemmen NIET ROEPEN
 • Het materiaal na gebruik terug opbergen in de kast.
 • In het zwembad zijn er zones die men met schoenen mag betreden en zones waarin dit niet mag. De leerlingen dienen zich hieraan te houden.
 • Lange haren bijeen doen in een staart.

Wanneer een kind door omstandigheden niet kan zwemmen of turnen, moet ook hiervoor een briefje van de ouders of de dokter aan de gymleraar worden voorgelegd. 

  Het leerlingenvervoer is gratis voor rechthebbende leerlingen.
Hierna volgt het reglement voor de leerlingen en de ouders.

Er zijn vier bussen:
Bus 1 0476/64.95.10.
Bus 2 0497/29.04.50.
Bus 3 0487/99.95.52.
Bus 4 0471/22.95.93.
 De bus begeleiders zijn telefonisch te bereiken:
- tussen 7.00uur en 8.30 uur
- tussen 15.30uur en 18.00 uur   

Afspraken met de leerlingen:
Het is verplicht om…

 • 5 minuten voor het opgegeven uur aan de opstapplaats klaar staan om te vertrekken. Bij regenweer of koud weer moet je je boekentas buiten zetten als teken dat je met de bus meegaat. Je blijft op de opstapplaats, de bus kan vertraging hebben.
 • De vaste plaats in te nemen op de bus en gedurende de rit op deze plaats te blijven zitten.
 • De veiligheidsgordel om te doen, indien aanwezig op de bus.
 • De richtlijnen van de begeleider te volgen.
 • Het in- en uitstappen rustig en ordelijk te laten verlopen.
 • Je op de bus rustig te gedragen: niet roepen, fluiten, plagen of ruzie maken.
 • Andermans bezit te eerbiedigen: de boekentassen en tassen van anderen, de zetels, de leuningen, de vuilnisbakjes van de bus.

Het is verboden om …

 • Te eten, te drinken op de bus.
 • Een GSM te gebruiken op de bus voor bellen, SMS of foto’s.
 • Scherpe voorwerpen mee te nemen op de bus.
 • Deuren of ramen te openen.

Incidenten/klachten

 • Bij niet naleven van het busreglement of slecht gedrag, kan je tijdelijk of definitief het gebruik van de bus ontzegd worden. Dit wordt door de directeur van de school beslist. LET WEL: dit ontslaat de leerling echter niet van de leerplicht (is dus verplicht naar school te komen)
 • Beschadigingen door jou aangebracht, zullen(na vaststelling) aan je ouders medegedeeld en aangerekend worden.

Afspraken met de ouders:
Aan de op-/afstapplaats
De ouders zorgen ervoor dat de leerling tijdig (5 minuten voor het opgegeven uur)aan de afgesproken opstapplaats aanwezig is zodat de tijdsregeling van de rit niet in het gedrang komt. De ouders zijn tijdig op de afgesproken afstapplaats aanwezig zodat de tijdsregeling van de rit niet in het gedrang komt.
De busbegeleider is verantwoordelijk voor de leerling vanaf het moment van instappen tot bij het uitstappen. Op het moment dat de leerling veilig van de bus is afgestapt, dragen de ouders (of vertegenwoordiger) van de vervoerde leerling de volle verantwoordelijkheid. Tevens begeleiden de ouders (of vertegenwoordiger) hun kind bij het veilig afstappen van de bus.
De ouders van de vervoerde leerling dienen de nodige schikkingen te treffen om hun kind aan de halte op te vangen langs de zijde van de weg waar de bus stopt. Dit wil dus ook zeggen dat de busbegeleider de leerlingen niet mag helpen bij het oversteken van de straat.
Wanneer de ouders niet aanwezig kunnen zijn op het normale afstap-uur, dient u een regeling te treffen zodat een vertegenwoordiger/plaatsvervanger de leerling kan opvangen bij het afstappen. De ouders melden steeds aan het secretariaat van de school wie hen zal vervangen. Indien er geen regeling is getroffen, wordt de leerling naar Pinokkio gebracht, waar u de leerling persoonlijk dient af te halen. En zal u een kostprijs aangerekend worden voor deze opvang. De bus keert niet terug, ook niet na telefonisch contact.
Veranderingen van opstapplaats worden met de directie van de school geregeld.
Klachten en/of conflicten, schade en betalingen gaan via de directie van de school. In de mate van het mogelijke worden zo veel mogelijk kinderen thuis opgehaald, doch waar dit om praktische redenen niet mogelijk is, moet de leerling zich verplaatsen naar een veilige opstapplaats/halte.

 

Bij afwezigheid van de leerling
De ouders verwittigen de busbegeleider en het secretariaat bij een onvoorziene afwezigheid van de leerling .
Varia
Er kan geen extra materiaal worden meegegeven met de bus, enkel mits uitdrukkelijke toestemming van het secretariaat /directie.
Discussies tussen busbegeleider en ouders worden zeker niet aan de op- of afstapplaats besproken, hiervoor neemt men contact op met de school.
De ouders dienen het busreglement voor akkoord te ondertekenen.
------------------------------------------------------------------------------------------
Ondergetekende …………………………………………………….………….
ouder van ……………………………………………….. uit klas ………………………………
gaat akkoord met het busreglement.

………………………………………………………………