Opvoedingsproject

Hoe zien wij school maken?

Het kind in zijn totaliteit vormt het uitgangspunt. Vanuit een multidisciplinaire aanpak zal ervoor gezorgd worden dat het begeleidingsaanbod afgestemd wordt op de specifieke noden van het individuele kind. Om dat te realiseren, voorzien we regelmatig overleg tussen de teamleden.Voor de schoolse kennis baseren wij ons op de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de Vlaamse Gemeenschap, evenals op de leerplannen van het katholiek onderwijs.

Een kind ontwikkelt niet op zichzelf, maar in interactie met anderen. Om de kinderen in dat samenleven te begeleiden, schenken we aandacht aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en communicatiebekwaamheid.Ons team hecht veel waarde aan de samenwerking met de ouders. Ouders en school zijn immers partners in de opvoeding van de kinderen. Overleg met de ouders over onze begeleiding van hun kind getuigt enerzijds van respect voor hun taak als ouders en verschaft anderzijds noodzakelijke informatie voor een specifiek gericht handelingsplan. 

Wij streven ernaar om de ouders steeds eerlijke informatie te geven en oor te hebben voor de problemen en bemerkingen van onze ouders.Wij willen ons tevens openstellen om in goede verstandhouding samenwerkingsverbanden aan te gaan met externe partners en scholen. Deze kunnen een ondersteunend of dienstverlenend karakter hebben.

De Regenboog is een katholieke school, die onderwijs biedt voor type basisaanbod, type 9 lager en type 9 kleuter. Daarnaast wordt er door een aantal teamleden ondersteuning geboden aan leerlingen met een gemotiveerd verslag type 9 of basisaanbod die in het gewoon basisonderwijs les volgen. Onze school wil een eigentijdse katholieke schoolgemeenschap zijn die samen wordt opgebouwd door het schoolbestuur, de directie, de leerkrachten, de ouders en de leerlingen, elk met hun eigen verantwoordelijkheid.

In de Regenboog willen wij de leerlingen opvoeden tot gelukkige mensen, die naar eigen vermogen kunnen participeren in de maatschappij. Daarom streven wij naar een harmonische ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van de leerlingen door aandacht te schenken aan alle ontwikkelingsdomeinen.

Vermits de ontwikkeling een proces is dat vanuit het kind komt, staat het kind bij ons centraal en krijgt het maximale ontplooiingskansen. Hoewel de aangeboren nieuwsgierigheid en de interne dynamiek bij onze leerlingen even sterk aanwezig zijn als bij andere kinderen zijn ze vaak verzwakt door gebrek aan succeservaring.Werken aan de socio-emotionele ontwikkeling is prioritair in onze school. Kinderen opnieuw laten geloven in de eigen mogelijkheden en het opbouwen van een positief, realistisch zelfbeeld zijn voorwaarden voor een verdere ontplooiing.

De school als geloofsgemeenschap

Wij zijn een katholieke school, met Christus als inspiratiebron en zullen als dusdanig herkend worden. Wij laten de kinderen kennismaken met het leven en de leer van Jezus. Dat omvat kennismaking met, communicatie over en integratie van het christelijk godsbegrip, het evangelisch levensproject van Jezus Christus en de bewogenheid door de Geest. Dat alles zo goed mogelijk voorleven en doorgeven is één van onze zorgen.

Van de kinderen vragen wij dat zij loyaal zijn ten opzichte van het geheel van deze geloofsopvoeding.

Wij verwachten van u als ouder dat u geen negatieve houding aanneemt ten aanzien van de bijgebrachte geloofswaarden. Onze school staat open voor leerlingen van een andere godsdienst. Wij vragen dat zij eerbied opbrengen voor ons geloof en in alle activiteiten en vieringen op een gepaste wijze aanwezig zijn. De school heeft een plaats in de parochiegemeenschap. Gedurende het schooljaar wonen de kinderen gezamenlijke gebedsmomenten bij, evenals sacramentele vieringen die aansluiten op de lessen rond het kerkelijk jaar. Wij organiseren gebedsmomenten in de parochiekerk waar andere gelovigen samen met ons hun geloof kunnen beleven.

De school als leergemeenschap

De school als leefgemeenschap

In onze school trachten we via gemotiveerde en gespecialiseerde leerkrachten kwaliteitsonderwijs aan te bieden. Door nascholing en externe begeleiding proberen we op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied. Wij creëren in onze school een goede leefgemeenschap en openen zo de weg naar een vruchtbare leergemeenschap. Wij zorgen ook voor een stimulerend onderwijskader waarin in ruime mate plaats is voor differentiatie, zodat het kind centraal staat en niet de klasgroep.

De leerlingen krijgen maximale kansen om indien mogelijk weer te integreren in het gewoon onderwijs. Om dat te bereiken worden de eindtermen en leerplannen van het basisonderwijs als leidraad gebruikt. Hieruit selecteren we voor ons haalbare doelen waaraan we dan met een grotere intensiteit werken. Bij die selectie gaan wij ervan uit dat de kinderen datgene wat ze in de taal- en rekenlessen leren functioneel kunnen gebruiken. Wij geven onze kinderen geen overbodige bagage mee. Wij richten ons onderwijs op de maatschappij en we leggen steeds de link naar de dagdagelijkse realiteit. Naast de elementaire schoolse kennis en vaardigheden bieden we zoveel mogelijk prikkels om de leergierigheid aan te wakkeren. Wij geloven in de groeikansen van al onze leerlingen en we besteden veel aandacht aan het leren leren. Dit houdt in dat onze leerlingen methodisch leren werken en probleemoplossende vaardigheden leren gebruiken. Bovendien leren ze hun taak, opdracht en eigen streefdoel te evalueren.

Onderling overleg en samenwerken bij spel en taken spelen eveneens een belangrijke rol. Wij denken daarbij aan het komen tot en het zich houden aan regels en afspraken.

Onze school is een leefgemeenschap waar we ruime aandacht hebben voor de sociaal–emotionele ontwikkeling van het individu. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich goed voelen in hun vel. Omgaan met de eigen gevoelens en die van anderen is hiervoor noodzakelijk en daarom leren we onze kinderen hun gevoelens te uiten. Communicatieve vaardigheden worden in onze school optimaal gestimuleerd. De leerlingen moeten elkaar leren verdragen en inzicht krijgen in het anders-zijn van de anderen. Zorg opbrengen voor iets of iemand anders kunnen kinderen pas wanneer ze echt loskomen van hun egocentrische instelling en naar elkaar kunnen luisteren. Dat komt bij kinderen niet vanzelf en moet dus de nodige aandacht krijgen. Daarom is het van groot belang dat ze door positieve ervaringen meer zelfvertrouwen en een realistischer zelfbeeld krijgen.

Op basis hiervan leren we onze kinderen een aantal fundamentele sociale vaardigheden. We brengen ze gedragsregels bij om positieve menselijke relaties te verwezenlijken. Kinderen leven niet op een eiland. Ze maken deel uit van een groter geheel, onze maatschappij. Kennis en inzicht verwerven in die buitenschoolse wereld, leren initiatieven nemen en eigen keuzes maken, is nodig om zich te handhaven in het latere leven. Onze kinderen krijgen maximale kansen om kennis te maken met onze maatschappij. Wij zorgen voor activiteiten die integratie in de maatschappij bevorderen (bv. openluchtklassen, sportactiviteiten, projecten …).